Algemene huisregels

Informatie voor patiënten, bezoekers en medewerkers

Locatie Gezondheidscentrum Kern

 • Huisartenpraktijk Flower
 • Huisartsenpraktijk Van Dellen en Koster
 • Huisartsenpraktijk Rommens, Sluijmers en Liem

Locatie Eltensestraat 7

 • Huisartsenpraktijk Eikelaar en Jongen

Locatie ’t Reinhart

 • Huisartsenpraktijken Mulling en Jongmans

Inleiding
Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettig bezoek aan een van onze praktijken. In onze praktijken staat de patiënt centraal. U mag van ons verwachten dat wij vriendelijk en respectvol met u omgaan. Andersom verwachten wij dat ook van u. Helaas merken wij dat er de afgelopen jaren sprake is van toenemende agressie. Daar hebben niet alleen wij, maar ook u als patiënt/bezoeker last van. Onderstaand hebben wij onze huisregels op een rijtje gezet.

Doelstelling
Met de invoering van huisregels willen wij een prettig omgangsklimaat in onze praktijken stimuleren door agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Deze huisregels zijn bedoeld voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Agressie
Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Agressie is:

 • Fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen en haren trekken;
 • Verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;
 • Intimidatie, zoals het bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
 • Seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
 • Stalking, dat wil zeggen het achtervolgen, opwachten, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag;
 • Alle vormen van vernieling, zoals het gooien met voorwerpen en het vernielen van zaken.

Indien iemand zich agressief gedraagt, zullen onze medewerkers proberen de situatie op te lossen door de persoon aan te spreken en tot rust te manen. Uitgelegd zal worden dat agressie er toe leidt dat hulpverleners hun werk niet goed kunnen doen, wat negatieve consequenties heeft voor de medische behandeling. Als dit aanspreken geen effect heeft, wordt een extra huisarts/medewerker ingeschakeld. Indien iemand zich agressief gedraagt binnen een van onze praktijken, kan hem/haar de toegang tot alle praktijken worden ontzegd.

Alcohol
Het onder invloed zijn van alcohol wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang tot alle praktijken.

Discriminatie
Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen. Discriminatie kan een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot al onze praktijken.

Drugs
Het gebruik van drugs (roken, snuiven, spuiten), het onder invloed zijn van drugs of het verhandelen ervan is in onze praktijken niet toegestaan. Druggebruik heeft een negatieve invloed op het herstel van ziekte. Indien drugs bij een patiënt worden aangetroffen, worden deze overgedragen aan de politie. Wanneer iemand onder invloed is van drugs of deze in zijn/haar bezit heeft, kan dit een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot al onze praktijken.

Beeld- en geluidsopnamen
Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van uw huisarts. Ook als u beeld- en geluidsmateriaal wilt maken voor privédoeleinden, vraagt u hiervoor dan altijd eerst toestemming aan uw huisarts. Dit geldt ook voor het maken van beeldopnamen met een mobiele telefoon.

Huisdieren
In verband met mogelijke infectieziekten zijn huisdieren niet welkom in onze praktijken. Hulphonden zijn hierop een uitzondering.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons, evenals PDA’s en andere mediadragers die informatie ophalen via een draadloos netwerk, is toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons mag geen hinder opleveren voor anderen.

Roken
Roken is binnen onze praktijken verboden. Buiten de praktijken mag u roken, binnen een aangegeven straal rondom de hoofdingangen mag niet gerookt worden.

Wapens en diefstal
Wapenbezit (slag-, steek- of vuurwapens) en bezit van andere gevaarlijke voorwerpen is binnen onze praktijken niet toegestaan. Indien medewerkers wapenbezit signaleren, zijn zij bevoegd deze in beslag te nemen en over te dragen aan de politie. Van diefstal en andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Aansprakelijkheid
Huisartsenmaatschap Duiven, bestaande uit de diverse praktijken, is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers. Daarnaast verwachten wij van u dat u met de eigendommen van anderen en met die van de praktijken zorgvuldig omgaat. Indien u onverhoopt schade veroorzaakt aan eigendommen van een van onze praktijken, dan verwachten wij dat u dit meldt bij uw huisarts. Dan kan een regeling worden getroffen om de schade direct te vergoeden of af te handelen met uw aansprakelijkheidsverzekeraar. 

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Aanwijzingen op het gebied van veiligheid van huisartsen en medewerkers dienen opgevolgd te worden. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om, wanneer zij iemand op heterdaad betrappen op diefstal, onderzoek te verrichten. Hierbij kunnen tassen, auto’s of kleding onderzocht worden.
Het overtreden van regels of het niet opvolgen van aanwijzingen (op het gebied van veiligheid) van medewerkers, kan leiden tot een waarschuwing of zelfs toegangsontzegging tot onze praktijken. Afhankelijk van de overtreding kan ook aangifte worden gedaan bij de politie. Overtreders kunnen aan de politie worden overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Tot slot
Wij hopen dat uw bezoek aan een van onze praktijken naar tevredenheid verloopt. Onze huisregels kunnen daar aan bijdragen. De huisregels gelden voor patiënten en bezoekers van onze praktijken maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. Gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat onze praktijken een zo prettig mogelijke plaats is om te bezoeken.